lovmedukr.ru

Рання допомога дітям з овз за кордоном

Рання допомога дітям з ОВЗ за кордоном

«Абілітація і рання корекційна допомога дітям з обмеженими можливостями здоров`я» (Курс в рамках магістерської програми «Психолого-педагогічний супровід осіб з обмеженими можливостями здоров`я»)

Програму проводить МДПУ їм Козьми Мініна.

Програма курсу має модульну структуру і складається з 4-х модулів, забезпечена мультимедійними матеріалами (презентації, аудіо- та відеоматеріали). Програма курсу дає можливість слухачам мати регулярний доступ до мульти-медійним матеріалами і до бібліотеки програми, отримати доступ до відеоматеріалів, навчання передбачає виконання тесту.

Cтруктура і опис програми курсу

Мета курсу: сформувати професійні компетенції фахівця, що володіє знаннями і технологіями вивчення дітей і організації процесу психолого-педагогічного супроводу на підставі медичних і психолого-педагогічних знань про дітей раннього віку з ОВЗ.

Завдання курсу:

 • Максимально раннє виявлення особливих освітніх потреб дитини.
 • Максимальне скорочення розриву між моментом визначення первинного порушення та початком цілеспрямованого навчання дитини, що включає як неспецифічні, так і специфічні компоненти.
 • Обов`язкове включення батьків в процес навчання починаючи з перших років життя дитини.
 • Розширення часових меж спеціальної освіти: нижня межа - перші місяці життя.
 • Знайомство зі спеціалізованим стандартом освіти, що визначає поряд з академічними досягненнями рівень життєвої компетенції дитини.
 • Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій або їх складових:

  ОК-4 - здатністю використовувати знання про сучасну природничо картині світу в освітній і професійній діяльності, застосовувати методи математичної обробки інформації, теоретичного і експериментального дослідження, здатністю до оволодіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп`ютером

  ПК-1 - здатністю досліджувати, проектувати, реалізовувати процеси освіти, абилитации, реабілітації, соціальної адаптації та

  інтеграції осіб з ОВЗ з використанням інноваційних технологій

  ПК-7 - готовністю до здійснення комплексного психолого-педагогічного вивчення з метою виявлення особливостей психофізичного розвитку людей, прогнозування ходу подальшого розвитку осіб з ОВЗ і організації медико-психолого-педагогічного супроводу

  В результаті освоєння даної дисципліни студент повинен:

  знати: методики психолого-педагогічного обстеження з метою визначення мовного і психічного розвитку, відповідності впливу

  основному діагнозу, віковим та індивідуальним особливостям методи консультування батьків дітей раннього віку в питаннях психолого-медико-педагогічного характеру форми і методи психопрофілактичної роботи, спрямованої на запобігання порушенням фізичного та психічного здоров`я принципи і сучасні концептуальні підходи, що визначають організацію, зміст, планування і реалізацію психолого медику-педагогічного супроводу дітей раннього віку

  вміти: проводити психолого-педагогічне і логопедичні обстеження, з урахуванням даних медичної документації розробляти і практично здійснювати методики психолого педагогічного впливу відповідно до мовними, інтелектуальними, руховими, віковими та індивідуальними можливостями дитини консультувати батьків дітей раннього віку з питань психолого-медико-педагогічного супроводу використовувати на практиці форми і методи психопрофілактичної роботи, спрямовані на запобігання н рушений психічного і фізичного здоров`я дітей раннього віку, запобігання вторинним дефектів розвитку сприятиме підвищенню психолого-педагогічної культури педагогів та батьків

  володіти: розмежування нормального і відхиляється розвитку дітей раннього віку виділення факторів ризику появи порушень

  розвитку дитини узагальнення результатів обстеження, формулювання висновків констатуючого, діагностичного, прогностичного та

  корекційно-методичного характеру.

  Структура 4-х модулів програми включає:

 • Модуль 1 «Загальні питання створення системи допомоги дітям раннього віку з ОВЗ»
 • Модуль 2 «Психолого- медико-педагогічні особливості дітей 0-3х років»
 • Модуль 3 «Проблеми раннього дитинства: психолого медико-педагогічна оцінка дітей до трьох років»
 • Модуль 4 «Психолого-медико-педагогічний супровід сімей та дітей раннього віку»
 • Зміст курсу:

  Модуль 1. Загальні питання створення системи допомоги дітям раннього віку з ОВЗ

  Нормативно-правова база. Основні документи структурного підрозділу «Служба ранньої допомоги». Поняття психолого-медико-педагогіческогосопровожденія. Стан і перспективи розвитку системи психолого-медико-педагогічної допомоги в Росії і за кордоном. Принципи організації системи психолого-медико-педагогічної допомоги дітям раннього віку. Організація служб раннього втручання. Міжвідомча взаємодія при організації психолого-медико-педагогічного супроводу дітей раннього віку. Психолого-медико-педагогічний супровід дітей від 0-3х років за територіальною ознакою (місто, сільська місцевість).

  Модуль 2. Психолого-медико-педагогічні особливості дітей 0-3х років.

  Динаміка фізичного розвитку дітей 0-3х років. Динаміка психічного розвитку дітей 0- 3х років. Розвиток мови дітей 0- 3 років. Особливості виховання і навчання дітей 0-3х років. Облік індивідуальних особливостей дітей при організації психолого-медико-педагогічного супроводу.

  2.1. Види і причини відхилень у розвитку у дітей до трьох років Вікові закономірності психомоторного розвитку дітей до трьох років (норма і ОВЗ).

  Модуль 3. Проблеми раннього дитинства: психолого-медико-педагогічна оцінка дітей до трьох років.

  Методи обстеження дітей раннього віку. Фактори ризику порушень розвитку у ранньому віці. Установи, які здійснюють супровід дітей раннього віку. Профілактична функція системи супроводу дітей раннього віку.

  3.1. Етапи виявлення проблем у розвитку дитини до трьох років. Співробітники служби та їх функціональні обов`язки. роль різних  співробітників Служби під час проведення міждисциплінарного оцінювання.

  3.2. Структура комплексного психолого-педагогічного обстеження дітей перших років життя.

  Модуль 4. Психолого-медико-педагогічний супровід сімей та дітей раннього віку.

  Основні напрямки роботи з сім`ями дітей 0-3х років. Участь батьків у психолого-медико-педагогічному супроводі дітей раннього віку. Напрямки, форми і методи роботи по залученню батьків в процес супроводу дітей раннього віку.

  Проблема соціальної адаптації дітей з ОВЗ в зарубіжних країнах світу

  - надання допомоги розвитку в учнів адекватної самооцінки і оцінки оточуючих, як основи вибору професії

  -забезпечення профорієнтації, наставництва та працевлаштування молодих людей з ОВЗ

  -формування життєвих і професійних навчальних досягнень на уроках з усіх навчальних предметів і після закінчення шкільного навчання

  -створення можливості для отримання учнями професії, по якій вони могли б влаштуватися на роботу

  -дати надання кожному вихованцю про різні види праці

  -надання допомоги у виборі роботи, відповідної інтересам і нахилам учня

  -сформувати навички, необхідні для широкого кола професій

  - включення учнів в трудове життя.

  У США була сформульована концепція соціальної адаптації дітей з ОВЗ (D. Brolin). Її суть зводиться до наступного:

  -соціальна адаптація починається з раннього віку і триває протягом усього життя людини

  -соціальна адаптація включає в себе ЗУН, необхідні для включення людини в життя суспільства, в т.ч. побутові, соціальні та професійні вміння та навички

  -соціальна адаптація охоплює весь шкільний навчальний процес

  -соціальна адаптація залучає всіх членів шкільного співтовариства до підготовки учнів до життя

  -соціальна адаптація охоплює всі життєві ролі, установки, тому поряд з навчанням в школі необхідно навчання на дому, приватних і громадських організаціях, в трудовому колективі

  -всі навчальні предмети пов`язані з завданнями соціальної адаптації

  -соціальна адаптація включає базову освіту і основні напрямки виховання (правове, патріотичне, сімейне та ін.), чим забезпечується баланс між теоретичним і практичним навчанням

  -після закінчення середньої школи у кожного учня повинні бути сформовані професійні вміння та навички з урахуванням ринку робочої сили

  -на всіх етапах навчання активно задіюються не тільки учні, педагоги, а й представники громадськості, батьки.

  На основі цих положень була сформована модель соціальної адаптації дітей з ОВЗ. Модель побудована з урахуванням 3-х параметрів:

  1. Стадія навчання:

  -ознайомлення (наприклад: учні дізнаються, що гроші треба заробляти, будинок прибирати, їжу - купувати і готувати, одяг - зберігати і ремонтувати і т.д.)

  -дослідження (наприклад: учень повинен задуматися над своїми власними потребами: як заробляти гроші, виховувати дітей, утримувати сім`ю і т.д.)

  -підготовка до праці (наприклад: вивчення різних навчальних предметів, підрахунок грошей, трудове навчання, виховання якостей особистості)

  -працевлаштування та подальше навчання.

  2. Сфера (джерела) навчання:

  -школа

  -сім`я (повинна допомагати школі: діти повинні брати участь в роботі по дому, брати участь у вирішенні на сімейній раді, способи проведення дозвілля і т.п.)

  -суспільство (суспільні організації, асоціації, спеціальні організації, які займаються проблемами дітей з ОВЗ і які сприяють прийняттю законів, нормативних актів, проводять семінари, здійснюють зв`язок із засобами масової інформації)

  3. ЗУН і досвід:

  -соціально-побутова адаптація - ведення сімейного бюджету, утримання житла, виховання дітей, готування їжі, покупка одягу і догляд за нею, виконання цивільних обов`язків, відпочинок, пересування

  -формування особистості - самосвідомість, впевненість в собі, соціально відповідальна поведінка, міжособистісні контакти, уміння вирішувати проблеми, спілкуватися

  -соціально-трудова адаптація - знання професійних можливостей, вибір професії, трудові вміння і навички, поведінка в трудовому колективі, фізичні і специфічні навички, пошук роботи і збереження робочого місця.

  матеріали

  Науково-практичний семінар «Робота з дітьми з обмеженими можливостями здоров`я: від ранньої допомоги до професійної інтеграції. Досвід Росії і Франції ».

  18 травня 2015 року в Московському державному обласному університеті відбувся науково-практичний семінар, присвячений актуальним проблемам роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров`я, організований Міністерством освіти Московської області спільно з Асоціацією фахівців по роботі з дітьми з обмеженими можливостями здоров`я, за підтримки посольства Франції і благодійного фонду "Абсолют-Допомога".

  У семінарі взяли участь понад 100 педагогів спеціальних (корекційних) закладів Москви і Московської області, викладачі та студенти факультету спеціальної педагогіки і психології МГОУ.

  Президент Асоціації фахівців з роботи з дітьми з ОВЗ, директор благодійного фонду «Абсолют-допомога» Георгій Валерійович Крюков

  На семінарі було обговорено широкий спектр питань, що стосуються організації психолого-педагогічного та медико-освітнього супроводу дітей-інвалідів у Франції, починаючи з раннього розвитку і закінчуючи професійною підготовкою в спеціалізованих навчальних закладах і в умовах інклюзивної освіти.

  Як зазначає заступник декана з виховної роботи Т.В. Маркова. своєчасність аналізу і обговорення розглянутих проблем обумовлена модернізацією і гуманізацією системи освіти як в Росії, так і за кордоном, зростанням кількості дітей з порушеннями розвитку в усьому світі, усвідомленням необхідності включення всіх дітей в освітній простір та їх подальшої соціалізації.

  У пленарному засіданні французькі колеги в області спеціальної педагогіки розповіли про нормативно-правові засади захисту дітей-інвалідів в сучасній Франції. В рамках двох круглих столів, ділилися досвідом в питаннях вдосконалення системи ранньої допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров`я, наводили приклади побудови безбар`єрного середовища для даної категорії учнів в постшкольном освіту.

  Працівник департаменту соц. захисту і директор ОУ у Франції Сесіль Шеман-Ернст

  Московський державний обласної університет вносить великий внесок у вдосконалення вітчизняної системи навчання і виховання дітей з різними психофізичними вадами на різних етапах розвитку. Так, на факультеті спеціальної педагогіки і психології МГОУ здійснюється підготовка бакалаврів і фахівців для роботи з дітьми з вадами мовлення, інтелекту, розладами аутистичного спектру і т.д. в умовах спеціальних (корекційних) організацій і інклюзії. Студенти МГОУ проходять навчання як в стінах університету, так і освоюють професію в практичній діяльності в ряді освітніх, медичних та соціальних установ Москви і Московської області, займаються профільної волонтерською діяльністю.

  Учасники семінару

  Рання корекційно-педагогічна допомога дітям з обмеженими можливостями здоров`я.

  Бібліографічний покажчик:

  Стребелева, Е.А. Рання корекційно-педагогічна допомога дітям з обмеженими можливостями здоров`я [Текст] / Е.А. Стребелева // Дефектологія. - 2003. - №3. - С. 39-43.

  Представлені результати багаторічних досліджень в області надання ранньої корекційної допомоги дітям групи ризику показано, що рання цілеспрямована корекційно-педагогічна робота з дітьми дозволяє скоригувати або попередити вторинні відхилення в розвитку, при цьому вказується необхідність створення педагогічних умов для проведення корекційної роботи з дітьми групи ризику.

  Матеріали статті адресовані педагогам-дефектолога дошкільних освітніх установ, а також будуть корисні дослідникам в галузі надання ранньої корекційної допомоги дітям групи ризику.

  © Всі права належать "Бібліотека творів вітчизняної наукової школи корекційної педагогіки та спеціальної психології"

  «Бібліотека творів вітчизняної наукової школи корекційної педагогіки та спеціальної психології» - обов`язкова.


  Поділитися в соц мережах:

  Увага, тільки СЬОГОДНІ!
  Схожі
  » » Рання допомога дітям з овз за кордоном