lovmedukr.ru

Навчальна діяльність дітей з зпр

Навчальна діяльність дітей з ЗПР

Слепович Е.С. Формування мови в дошкільників із затримкою психічного розвитку: Кн. для вчителя

Пластівці снігові летять -

Це означає снігопад.

Листя жовті летять -

. (Це означає листопад).

Прикладом більш складного тексту наводиться наступний:

Покарала мама Сашка

- Не хотів він. (Їсти кашу).

Хочеш в дощик погуляти -

. (Треба парасольку з собою взяти).

Особливу увагу необхідно приділити завданням на оцінку текстів. Дитина повинна визначити, чи правильно зі смисловим і формального боку складений текст, знайти в ньому помилки.

Зв`язкова мова дітей із затримкою психічного розвитку. Шляхи її формування

Як уже зазначалося, провідною діяльністю в дошкільному віці є гра, в рамках якої, поряд з ситуативною, розвивається і монологічне контекстна мова.

Одночасно з ігровою у старших дошкільників розвиваються елементи навчальної діяльності. Це призводить до початку переходу до нових форм мовлення дитини. Її зміст виходить за рамки безпосереднього досвіду, з`являється орієнтування на слухача і т. Д.

Дослідження психологів показують, що як ігрова, так і навчальна діяльність у дітей з затримкою психічного розвитку не цілком повноцінні. Зокрема, у цих дітей не сформована вища форма ігрової діяльності - рольова гра. Вона вимагає щодо високого рівня пізнавальної та мовленнєвої діяльності: вміння виконувати взяту на себе роль, спланувати і утримати в пам`яті програму складного сюжету, здійснити контроль за ходом гри, звірити хід гри з відповідною життєвою ситуацією і т. Д. Неповноцінна ігрова діяльність гальмує розвиток нових форм мови. Діти даної категорії не вміють самостійно переказати прослуханий розповідь на задану тему, скласти розповідь по сюжетній картинці, описати предмет При вивченні особливостей самостійної монологічного мовлення у цих хлопців використовувалися два завдання з нейро-психологічної методики А. Р. Лурія: перше - розповідь по картинці. Аналіз виконання завдання дає можливість простежити, як сформовано вміння втілювати істотні ланки отриманої сенсорної інформації в розгорнуте мовне висловлювання. Дітям пропонувалися сюжетні картинки із серії «Професії» та «Дикі тварини». Друге завдання - розгорнуте усний твір на задану тему.

/ 15-05-2013 іспит / ЗПР

Завдання дефектолога полягає в тому, щоб допомагати дитині з ЗПР упорядкувати процеси сприйняття і вчити відтворювати предмет цілеспрямовано. На першому навчальному році навчання дорослий керує сприйняттям дитини на занятті, в більш старшому віці дітям пропонується план їх дій. Для розвитку сприйняття матеріал дітям пропонується у вигляді схем, кольорових фішок.

ОСОБЛИВОСТІ Розумова діяльність ДІТЕЙ З ЗПР. Мислення у дітей з ЗПР більш збереженою, ніж у розумово відсталих дітей, більш збережена здатність узагальнювати, абстрагувати, приймати допомогу, переносити вміння в інші ситуації.

На розвиток мислення впливають всі психічні процеси: рівень розвитку уваги рівень розвитку сприйняття і уявлень про навколишній світ (чим багатший досвід, тим складніші висновки може робити дитина). Рівень розвитку мови Рівень сформованості механізмів довільності (регуляторних механізмів). Чим старша дитина, тим складніші завдання він може вирішити. До 6-7 років дошкільнята здатні виконувати складні інтелектуальні завдання, навіть якщо вони йому нецікаві (діє принцип: «так треба» і самостійності).

У дітей з ЗПР всі ці передумови розвитку мислення в тій чи іншій мірі порушені. Діти ніяк не концентруються на завданні. У цих дітей порушено сприйняття, вони мають в своєму арсеналі досить убогий досвід - все це визначає особливості мислення дитини із затримкою психічного развития. дітей з ЗПР страждає зв`язкова мова, порушена здатність планувати свою діяльність за допомогою мови порушена внутрішня мова - активний спосіб логічного мислення дитини.

Загальні недоліки розумової діяльності дітей з ЗПР: Несформованість пізнавальної, пошукової мотивації (своєрідне ставлення до будь-яких інтелектуальним завданням). Діти прагнуть уникнути будь-яких інтелектуальних зусиль. Для них непривабливий момент подолання труднощів (відмова виконувати важке завдання, підміна інтелектуальної завдання ближчою, ігровий завданням.). Така дитина виконує завдання не повністю, а її більш просту частину. Діти не зацікавлені в результаті виконання завдання. Ця особливість мислення проявляється в школі, коли діти дуже швидко втрачають інтерес до нових предметів.

Відсутність вираженого орієнтовного етапу при вирішенні розумових завдань. Діти з ЗПР починають діяти відразу, з ходу. Це положення підтвердилося в експерименті Н.Г. Піддубний. При пред`явленні інструкції до завдання багато дітей не зрозуміли завдання, але прагнули швидше отримати експериментальний матеріал і почати діяти. Слід зауважити, що діти з ЗПР в більшій мірі зацікавлені в тому, щоб швидше закінчити роботу, а не якістю виконання завдання. Дитина не вміє аналізувати умови, не розуміє важливості орієнтовного етапу, що призводить до появи безлічі помилок. Коли дитина починає навчатися, дуже важливо створити умови для того, щоб він спочатку думав, аналізував завдання.

Низька розумова активність, «бездумний» стиль роботи (діти, через поспішність, неорганізованості діють навмання, не враховуючи в повному обсязі заданої умови відсутня спрямований пошук рішення, подолання труднощів). Діти вирішують завдання на інтуїтивному рівні, тобто дитина начебто правильно дає відповідь, але пояснити його не може. Стереотипність мислення, його шаблонність.

Наочно-образне мислення .Діти з ЗПР не можуть діяти за наочному зразком через порушення операцій аналізу, порушення цілісності, цілеспрямованості, активності сприйняття - все це веде до того, що дитина не може проаналізувати зразок, виділити головні частини, встановити взаємозв`язок між частинами і відтворити дану структуру в процесі власної діяльності.

Логічне мислення .У дітей з затримкою психічного розвитку є порушення найважливіших розумових операцій, які служать складовими логічного мислення: Аналіз (захоплюються дрібними деталями, не може виділити головне, виділяють незначні ознаки) Порівняння (порівнюють предмети за несумісним, несуттєвим ознаками) Класифікація (дитина здійснює класифікацію часто правильно, але не може усвідомити її принцип, не може пояснити те, чому він так вчинив) .У всіх дітей з ЗПР рівень логічного мислення значите льно відстає від рівня нормального школяра. До 6-7 років діти з нормальним розумовим розвитком починають міркувати, робити самостійні висновки, намагаються все пояснити. Діти самостійно оволодівають двома видами умовиводів: Індукція (дитина здатна робити загальний висновок шляхом приватних фактів, тобто від часткового до загального) .Дедукція (від загального до конкретного).

З пр проявляється в уповільненому темпі дозрівання емоційно-вольової сфери, так і в інтелектуальній недостатності. Останнє проявляється в тому, що інтелектуальні здібності дитини не відповідають віку.

Значне відставання і своєрідність виявляється в розумовій діяльності. У всіх дітей з ЗПР спостерігаються недоліки пам`яті, причому це стосується всіх видів запам`ятовування: мимовільного і довільного, короткочасного і довготривалого. Відставання в розумової діяльності і особливості пам`яті найбільш яскраво проявляються в процесі вирішення завдань, пов`язаних такими компонентами розумової діяльності, як аналіз, синтез, узагальнення і абстрагування.

навчальна діяльність дітей з ЗПР

Вимоги до навчання, що враховують особливості дітей з ЗПР: Дотримання певних гігієнічних вимог при організації занять, тобто заняття проводяться в добре провітрюваному приміщенні, звертається увага на рівень освітленості і розміщення дітей на занятіях.Тщательний підбір наочного матеріалу для занять і його розміщення таким чином, щоб зайвий матеріал не відволікав увагу ребенка.Контроль за організацією діяльності дітей на заняттях: важливо продумувати можливість зміни на заняттях одного виду діяльності д угім, включати в план занять фізкультмінуткі.Дефектолог повинен стежити за реакцією, за поведінкою кожної дитини і застосовувати індивідуальний підхід.

ЗПР ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА дизонтогенез ЇЇ ПРИЧИНИ ВИДИ ХАРАКТЕРИСТИКИЗпр - запізнювання або призупинення розвитку однієї або декількох функціональних систем.

виділяють:

1. тотальну ЗПР, при якій затримуються в розвитку все психічні функції, і

2. парциальную, яка виявляється затримками окремих сторін психічного розвинена, включаючи затримки інтелектуального розвитку (недорозвинення окремих психічних функцій - уваги, просторового орієнтування та ін.),

3. моторну дебільність Дюпре (недорозвинення моторних функцій),

4. інфантилізм - емоційну і соціальну незрілість і невропатію - вегетативну незрілість ». «Інфантилізм - психічна незрілість різних сфер діяльності дитини при вираженому переважання емоційно-вольової незрілості» (Довідник по психології і психіатрії, 2000, с. 298, 301). В іншому джерелі дається таке визначення:

«ЗПР - порушення нормального темпу психічного розвитку, в результаті чого дитина, яка досягла шкільного віку, продовжує залишатися в колі дошкільних, ігрових інтересів. Затримка психічного розвинена зустрічається набагато частіше, ніж психічне недорозвинення і діагностується, зазвичай, до закінчення дошкільного віку або при вступі дітей до школи.

Особливістю ЗПР є якісно інша структура інтелектуальною недостатністю в порівнянні з розумовою відсталістю. Психічне розвиток відрізняється нерівномірністю порушень окремих психічних функцій.

Для дітей з ЗПР характерна:

- низька пізнавальна активність,

- недостатність довільної регуляції, сприйняття, уваги, пам`яті.

- відставання в формуванні просторових уявлень.

- недостатність розвитку дрібної моторики рук,

- відставання в розвитку мови, а також фонематичні порушення і розлади артикуляції.

- Порушення уваги можуть поєднуватися з

- рухової расторможенностью,

- підвищеної афективної збудливістю, входячи в структуру гіперактивного поведінки.

У цих випадках особливо виражені труднощі навчання, у багатьох дітей спотворені або недостатні навички читання, письма, рахунку (дислексія, дисграфія. Діскалисулія). також порушена

- довільна пам`ять,

- спостерігається слабка регуляція довільної діяльності,

- емоційна нестійкість

- Діти важко пристосовуються до дитячого колективу,

навчальна діяльність дітей з ЗПР

- їм властиві коливання настрою, підвищена стомлюваність.

- Риси емоційну незрілість можуть зберігатися тривалий час, формуючи при цьому асоціальні форми поведінки.

К.С. Лебединська (1980, с. 409) виділяє чотири варіанти ЗПР:

конституційного походження,

соматогенного походження,

церебрально - органічного походження,

Особливості ігрової діяльності у дітей з ЗПР

Особливості ігрової діяльності у дітей з ЗПР

1. Своєрідність гри дітей з ЗПР

Становлення гри дітей з ЗПР підпорядковується загальним закономірностям, але йде значно повільніше і має ряд специфічних особливостей. Якщо у дітей без відхилень у розвитку до шести років сформовано сюжетно-рольова гра, то у дітей з ЗПР до шести років гра на рівні розвитку молодшого дошкільного віку.

У дітей з ЗПР відзначаються труднощі у формуванні мотиваційно-цільового компонента гри:

- Труднощі на етапі виникнення задуму, обмеженість плану - задуму.

- Вузька варіативність при пошуку шляхів його реалізації.

- Відсутність потреби в удосконаленні своїх дій.

навчальна діяльність дітей з ЗПР

- Спрямованість на здійснення будь-яких дій, а не реалізацію задуму гри.

Операционально-технічна сторона гри так само має свої особливості:

- Недостатньо використовують предмети - заступники, найчастіше за конкретним предметом закріплюється конкретний заступник.

- При оволодінні роллю одна роль закріплюється за дитиною і використовується ним постійно.

Для гри дошкільнят з ЗПР характерний предметно-дієвий спосіб її побудови ігрове поведінка недостатньо емоційно, часто гра, не супроводжується промовою, світ відносин моделюється поверхнево. Ігрові правила, в основному, розподіляються на модельований дітьми предметно-практичний світ, але не на світ соціально-практичних відносин, так як логіка реальних дій більш доступна, ніж логіка соціальних відносин.

Такі особливості гри у дітей з ЗПР пов`язані з:

- Труднощами формування уявлень.

- Недостатністю регуляції діяльності.

Навчальна мотивація молодших школярів з ЗПР

До навчальних мотивів можуть ставитися мотиви, закладені в самій навчальної діяльності, пов`язані з її прямим продуктом або ж соціальні мотиви, які лежать поза змістом навчальної діяльності (М.В. Матюхіна, 1983). У молодших школярів сильна саме соціальна мотивація (вузько-особистісні мотиви). Більш як половина молодших школярів як провідний мотив навчання виступає позначка, у третини переважає престижний мотив, а пізнавальний інтерес називається дуже рідко (Є.П. Ільїн, 2004).

Як показують дослідження, навчальна мотивація важче формується у дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР). ЗПР - це порушення нормального темпу психічного розвитку і відноситься до категорії порушень інтелектуальної сфери. Інтелектуальна недостатність найчастіше виявляється на початку шкільного навчання, і проявляється в труднощі засвоєнні знань, умінь, навичок, адаптації до навчальних вимогам (А.С.Прутченков, А.А.Сіялов, 1994, А.О.Дробінская, 1999, Н. В.Бабкіна, 2001).

Дослідниками було встановлено зв`язок фактора доступності (оцінка власних можливостей дитини, які залучаються ресурси, наприклад, допомога вчителя, вдалий збіг обставин і т.п.) з академічною успішністю. Було виявлено, що діти з ЗПР переоцінюють результати своєї праці (О.Стеценко, Г.Літа, Г.Оттінген, П.Балтес. 1997). Така неадекватна оцінка пояснюється станом розгубленості і дезорієнтації, в основі яких лежить розбіжність між тим, що досягнуто дитиною і тим, що він хотів би отримати, тобто завищену оцінку дитина ставить не за досягнутий результат, а за бажаний. Результативність своєї роботи діти пов`язують не своїми здібностями, а з низкою зовнішніх обставин (А.І. Липкина, 2000). Ситуація ускладнюється ще й тим, що у посередньо і слабоуспевающих школярів зафіксовано неповний збіг "знаних" мотивів з реальними, які спонукають до навчальної діяльності (Г.Г. Гусєва, 1983 М. В. Матюхіна, 1984). Отже, успішне навчання можливе при усвідомленні дитиною власних потреб, бажань і можливостей.

Було проведено дослідження з вивчення особливостей мотиваційної сфери молодших школярів з ЗПР. Для розуміння причин, через які учні відвідують школу і засвоюють шкільну програму, ми порівнювали провідні мотиви навчальної діяльності з актуальними інтересами і потребами, з уявленнями цієї групи дітей свого майбутнього. Вивчали сприйняття учнями навчальної діяльності, яке залежить від їх емоційного ставлення до різних шкільних ситуацій, зокрема від того, як вони оцінюють труднощі, що виникають при навчанні, якими причинами їх пояснюють, як ставляться до ситуації оцінювання, як представляють власні можливості.

Для вирішення завдань дослідження було використано батарея методик, що складається з 4 окремих методик з вивчення мотиваційної сфери (методики М.В. Матюхиной, І.Ю. Пахомовой, Р.В. Овчаровой, Н.Г. Лускановой), представлених у вітчизняній психології, а також з 3 модифікованих методик (методики класифікації, незакінчені пропозиції, опис картинок). Була емпірично підібрана певна послідовність завдань, що дозволяє знизити мотиваційні спотворення, пов`язані з соціально бажаними відповідями. У дослідженні брали участь 14 осіб (9 осіб у віці від 10 до 12 років з діагнозом ЗПР і 5 чоловік у віці 8? 9 років з тим же діагнозом). Завдання пропонувалися індивідуально, тривалість діагностики. від 40? 60 хв.

Інтерпретація отриманих результатів дозволяє констатувати, що, з одного боку, молодші школярі з ЗПР усвідомлюють необхідність навчання в школі, тому при діагностиці переважає соціальний мотив в поєднанні з позитивним ставленням до школи. З іншого ж боку, це усвідомлення НЕ активізується в конкретних шкільних ситуаціях, де необхідно долати труднощі (втома, нерозуміння, не знання матеріалу). Причину виникнення важких ситуацій (негативне оцінювання вчителя, осуд) учні, найчастіше, пов`язують з поведінкою ( "не слухав, відволікався"), а не з процесом засвоєння знань. Учні можуть пов`язувати отримання оцінок з власними зусиллями, але для цих зусиль, для виконання навчального завдання їм необхідна додаткова стимуляція (стимул) ззовні (отримання поганої оцінки, через яку вчитель (батьки) починають лаяти), і тільки після цього дитина починає робити , якісь дії, наприклад, йде в бібліотеку.

Отримані в дослідженні результати необхідно піддати подальшого аналізу. Підібрана батарея методик дозволяє вивчити особливості навчальної мотивації дітей з ЗПР, а саме дає можливість зрозуміти, як учні представляють навчальну діяльність, що для них значимо в шкільному навчанні, і як вони здатні оцінювати і вирішувати виникаючі при навчанні труднощі.


Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Навчальна діяльність дітей з зпр